Fonaments teòrics

«L’educació no consisteix a acumular aprenentatge, informació, dades, fets, habilitats o capacitats, això és formació o instrucció. L’educació és fer que la llavor que està amagada brolli i surti a la superfície, i es faci visible.» Thomas Moore

A més del coneixement i experiència dels professionals implicats, el projecte basa la seva filosofia i es nodreix de les aportacions d’una gran quantitat de savis, erudits i estudiosos de tots els temps i cultures. Per citar-ne alguns:

En el camp de la reflexió teòrica, filosòfica, psicològica o sociològica:

Howard Gardner, Mahatma Ghandi, Daniel Goleman, Dalai Lama, Emmanuel Lévinas, José Antonio Marina, Abraham Maslow, Jean-Jacques Rousseau, Rabindranath Tagore, Lama Thubten Yeshe, Lama Zopa Rimpoché, Ken Wilber, etc.

En el camp de la pedagogia:

Ovide Decroly, Célestin Freinet, Paulo Freire, Valentino Giacomin, José Gimeno Sacristán, Jiddu Krishnamurti, Marta Mata, María Montessori, Claudio Naranjo, Jean Piaget, Rosa Sensat, Rudolf Steiner, Rebeca Wild, Rafael Yus Ramos, etc.

Respecte a l’enfocament teòric, Educació Universal es basa principalment en el model educatiu holístic o integral (vegeu la pròxima publicació ‘Guía de educadores. Educación Universal’) que integra les fonts i teories assenyalades i d’altres com la constructivista, les cognitives –en especial, les intel·ligències múltiples de H. Gardner–, la teoria de l’aprenentatge per observació de Bandura, la teoria sociocultural de Vygotski, l’educació socioemocional, el pensament sistèmic o la teoria de l’aprenentatge significatiu d’Asubel. 

 

Continguts sota llicencia 'Creative Commons By', Educación Universal 2008-11 | © Fotografies menús, Violeta de Lama | Nota legal | Contacte | Intranet | Disseny: LetItWeb!