UD 15 – Activitats i avaluació

Activitats i temporització

Sessió 53

Objectius

Reflexionar sobre què són els principis.

Comprendre que a cada època prevalen unes creences o principis, i observar com aquests es traslladen en l’art.

Comprendre que la cultura i l’època configuren el pensament de les persones.

Introduir en les sessions els espais metodològics de motivació i de dedicació

Activitats

Començarem la classe amb una sessió de respiració conscient, de manera que cada estudiant trobi dins seu un espai per escoltar i aprendre. En aquest últim bloc estaria bé introduir de forma més sistemàtica a cada classe una breu activitat de motivació. Els indicarem que tanquin els ulls i que intentin abandonar qualsevol preocupació o distracció, de manera que facilitin un espai d’obertura que els predisposi a aprendre i a descobrir més de si mateixos i sobre el món. Els proposarem que posin com sempre l’atenció en la respiració i que observin senzillament com entra l’aire. L’activitat s’allargarà més o menys en funció de com veiem la classe. Acabarem l’activitat amb la motivació que realment puguin aprendre durant la classe i que el que aprenguin els serveixi veritablement per ser millors persones.

Matilde Duch
Matilde Duch

A continuació treballarem la pregunta de què són els principis a partir d’un mural realitzat en format digital, un glogster anomenat Principis? El mural serveix com una eina de presentació i a partir d’aquí, si cliquem a sobre del rètol Què era important pels homes del passat?, s’enllaça amb una presentació que està penjada a SlideShare i que intenta portar els estudiants a plantejar-se què era realment important en moments concrets de la història i quins podien ser els principis d’aquella època. S’utilitza un format de còmic per fer més propera la reflexió, de manera que són dos adolescents els que es preguntem i donen peu a seguir reflexionant. La pretensió no és de cap manera fer un estudi en profunditat, sinó més aviat es tracta que els estudiants entenguin que al darrere de cada època i cultura hi ha uns principis, unes creences, i que aquests inevitablement configuren la manera de pensar dels homes i les dones d’aquell moment i repercuteixen en el fet artístic. Es pot aprofitar per anar-lo comentant a mesura que el mostrem, de manera que ells aportin el que saben. Falten molts moments històrics i culturals que el docent pot afegir a manera de comentaris (un possible treball d’ampliació podria ser completar la presentació sobre principis que està enllaçada al glogster.)

A continuació se’ls proposa que, tal com planteja la presentació, en grups de tres o quatre persones reflexionin sobre quines són les creences de la societat en la qual vivim, pensin quins són els valors imperants en aquest moment i si els avenços científics i tècnics del segle passat han repercutit a fer que siguem més feliços.

Per acabar tancarem la sessió desitjant que realment tot el que han après hagi estat profitós per a ells i repercuteixi d’alguna manera en els altres.

Materials i recursos

Sessió 54

Objectius

Reflexionar sobre quins són els principis i creences vigents en la nostra època i concretament en la nostra societat.

Introduir en les sessions els espais metodològics de motivació i de dedicació.

Aprendre a utilitzar una eina de la web.2.0 a partir dels tutorials.

Fer un treball interactiu amb el recurs glogster.

Activitats

Començarem amb la sessió per centrar la ment i incorporarem la motivació. És important en aquest últim bloc fer èmfasi en aquest apartat. La manera que es proposa és fer-ho a partir d’una frase, al finalitzar l’espai destinat a centrar la ment, del tipus: ”Ens motivem per aprendre a fer anar un nou recurs, i a treballar en grup, de manera que cadascú tregui el millor i això repercuteixi en tots”.

A continuació començarem el treball d’experimentació, que consistirà en la realització d’un glogster per part dels estudiants. Es faran grups de tres o quatre  persones i se’ls demanarà que reflexionin sobre quins són els principis de la nostra societat i que realitzin un glog. El glogster és una eina de la web 2.0 que ofereix la possibilitat de treballar un mural semblant al que es feia fins ara, però de manera digital. Admet tots els formats (veu, música, imatges, vídeos) i també ofereix la possibilitat de gravar-se amb la mateixa càmera de l’ordinador. És una eina molt nova que pot resultar força atraient i serveix molt bé per fer la reflexió sobre els valors, les creences i els principis de la societat tecnològica que ens ha tocat viure. Es facilita un vídeo tutorial de glogster per aprendre com funciona. Si no han acabat el glogster durant l’hora de classe, se’ls proposa que l’acabin a casa de forma interactiva a la xarxa (si s’observa que han tingut poc temps es pot allarga l’activitat una altra sessió). Se’ls encoratja que provin diferents formats per fer el glogster, però que no oblidin que l’objectiu és poder esbrinar quins són els principiïs de la nostra època.

Finalment s’acaba la sessió demanant-los que estiguin en silenci un minut, que connectin amb el que han après i que desitgin que realment la classe hagi estat profitosa per a tots.

Materials i recursos

Sessió 55

Objectius

Preguntar-se per tal d’esbrinar quins són els nostres principis.

Comprendre com uns principis basats en valors ètics ens poden ajudar molt a desenvolupar el millor de nosaltres.

Activitats

Després de l’espai destinat a centrar la ment i de la motivació, visualitzarem els glogster que han realitzat i els comentarem, de manera que entre tots puguem concretar què és en aquest moment important, i com a societat on posem les expectatives de felicitat. Una vegada realitzada la reflexió es pot facilitar la URL dels diferents treballs per poder veure’ls i compartir-los a la xarxa. Pot ser útil un guió de reflexió: Principis i valors de la nostra època.

A continuació se’ls proposa que facin una reflexió i escriguin en un full quins són els seus principis (pot servir el guió de reflexió: Quins principis tinc?) i valorin fins a quin punt són o no els mateixos que els de la societat en què vivim. Per finalitzar la unitat didàctica i integrar l’aprenentatge farem una breu sessió de respiració conscient en què a manera de visualització els demanarem que reflexionin sobre què han après realment i com aquest coneixement pot ajudar-los concretament en el seu dia a dia. Tal com s’ha comentat en la metodologia, introduirem l’apartat de dedicació i ho farem amb una frase final del tipus: “Que tot el que hem après repercuteixi de forma positiva, i els principis de la nostra societat estiguin cada cop més fonamentats en l’ètica”.

Materials i recursos

Avaluació

L’avaluació formativa consistirà en la reflexió final de l’estudiant en què extreu la conclusió del que ha après del tema. Els guions de reflexió afavoreixen l’autoavaluació. Si es vol realitzar una avaluació sumativa es poden realitzar preguntes sobre els principis de les diferents èpoques a partir del glogster presentat.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestra web. Si sigues utilizando este sitio asumiremos que estás de acuerdo.    Más información
Privacidad